مــــیم مثـــــلـــ مــــــــــــــرد

اگـــر گریــــه نمیکنم فکر نکن از سنـــگم !
من مـــــرد هستم …
تنهـــایی قــــدم زدنم از گریــــه کردنــــ دردناکتــــر استــــ
مـــرد از زن خیلیــــ تنهاتــر استــــ …
مـــرد لاک ناخن نمیــــزند که هر وقت دلش گرفتــــ
دستــــش را باز کند و به ناخـــن هایش نگــــاه کند !
مـــرد موهایش بلند نیست کـــه در بـــــی کســـی
کوتــــاهش کند و لـــــج کند با تــــمام دنــــیا !
مـــرد حتـــی دردهایش اشکــــ که نـــــه ,
سنگــــ میکند و میچســـباند به پیــــشانیش
میـــشود گفتـــ :
مــــیم مثـــــلـــ مــــــــــــــرد

/ 0 نظر / 8 بازدید