میخواهـــــــــــــــــ ـــــــــــى بدانىـ  چه مــــــــــــ ــــــــــــى کشمـ


فقط یکبار سیـــــــــــــــــــ ـــــــــگار را


 از آن طــــــ ـــــــ ـــــــــرف که مـــــــــ ـــــــــــــى سوزد بکـــــــ ـــــــشـ


10567791405313968362.jpg
/ 0 نظر / 5 بازدید