« مرد ﺑﻮدن ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ اﺧﺮ دﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺎﻣﺎن ﭘﺸﺖ ﺳَﺮِﺗَﻦ ، ﺑﻌﺪش ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺰرﮔﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ ...
مرد ﺑﻮدن ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺳﺎل وﻗﺖ داری ﮐﻪ ﮐﻨﮑﻮر ﻗﺒﻮل بشی ...
مرد ﺑﻮدن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ 18 ﯾﺎ ﺳﺮﺑﺎزی ﯾﺎ ﺳﺮﺑﺎری ...
مرد ﺑﻮدن ﺣﺴﺮت درس ﺧﻮﻧﺪﻧﻪ ﺑﺪون اﺳﺘﺮس سربازی ...
مرد ﺑﻮدن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺑﺎ، ﻣَﺮدﻩ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﻮدن، ﺳِﻨَﻢ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﻪ ... 5 ساله باشی ... یا 50 ساله باشی...
مرد بودن یعنی شبا با فکر و خیال پاس نشدن چک هات خواب نداری ، اما حق هم نداری تولد همسرت رو فراموش کنی ...
مرد ﺑﻮدن ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﮓ ﮐﻪ ﺷﺪ ﮔﻮﺷﺖِ ﺗَﻨِﺖ ﺳﭙﺮ ﻧﺎﻣﻮﺳﺘﻪ ...
مرد ﺑﻮدن ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻪ ﺳﮓ دو زدن واﺳﻪ ﯾﻪ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﻮن ﮐﻪ ﺟﻠﻮ زن و ﺑﭽﻪ ﮐﻢ ﻧﯿﺎری ...
مرد ﺑﻮدن ﯾﻌﻨﯽ واﺳﻪ ﻋﯿﺪ ﻟﺒﺎس ﻧﺨﺮی ﮐﻪ دﺧﺘﺮت واﺳﻪ ﺧﺮﯾﺪﻩ ﻟﺒﺎس ﻫﺮ ﭼﯽ دوﺳﺖ دارﻩ ﺑﺨﺮﻩ ...
یعنی دو شیفت و سه شیفت کار کنی که همسرت میخواد سالی یک بار مبلمان عوض کنه ...
مرد ﺑﻮدن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯽ ﭘﻮل حق نداری ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺸﯽ ... شدی هم معنی کلمه ی بدبختی و بیچارگی میشی ...
مرد ﺑﻮدن ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺮﻓﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮ دل ...
مرد ﺑﻮدن ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮد ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ ... !
مرد بودن یعنی............ »
71123039589209252471.jpg
 
/ 0 نظر / 7 بازدید