نمیدانم هم اکنون کجا مشغول لبخندی ، فقط یک آرزو دارم :

 که در دنیای شیرینت ، میان قلب تو با غم نباشد هیچ پیوندی

/ 0 نظر / 2 بازدید