گاهیــــــ ...

فقطــ گاهیـــــ ...

دلمــــــ ــ ـ میــــــ خواهد خودمــــــ ــ ـ را فراموشــــــ کنمــــــ ــ ـ ...

بهـــــ جاییـــــ دور برومــــــ ــ ـ ...

جاییــــــ کهـــــ مرا نشناسنــــــد ...

جاییـــــ کهـــــ کسیـــــ را نشناسمـــــــ ــ ـ ...

فریاد خفتهـــــ در گلویمـــــ ــ ـ را آزاد کنمـــــ ــ ـو بگویمــــــ ــ ـ ...

من بریدمـــــ ــ ـ دنیا

اینقدر نقشـــــ قلمتــــــ را بهـــــ دلــــــ منـــــ نزنـــــ ...

اینـــــ زندگیـــــ هرگز تغییــــر نخواهد کرد

/ 0 نظر / 8 بازدید