هٍــــی آدم ها...

هٍــــی آدم ها...

باور کنیــــد می خواهــــم از شمــــا دورترین بمانــم..
.
نــــزدیک کـــه می شوید،

ســــردی ِ عاطفــــه هایتـــان،

وجـــــودم را می لرزاند...

محـــــضٍ رضای ِ خــــدا...

دور بمــــــانـــید

/ 1 نظر / 9 بازدید
نامرئی

سردی عاطفه؟؟ دوری؟؟ لرزه وجود؟ کاش چشمهایت چیزهای دیگری هم میدید...