سبحانک یالااله الا انت،الغوث الغوث خلصنامن الناریا رب.سبحانک یالااله الا انت،الغوث الغوث خلصنامن الناریا رب.
خدایاامشب زیباترین سرنوشت رابراى عزیزى که این نوشته رامیخواند مقدر کن.
خدایابهترین روزگاران رابرایش رقم بزن واورادرتمامی لحظات دریاب.
مباداخسته،بیمار،افتاده ویاغمگین شود.
دلش راسرشارازشادى کن وآنچه راکه به بهترین بندگانت عطامیکنی به اونیزعطا کن.
التماس دعا .
/ 0 نظر / 9 بازدید