- باز خواهی گـــَشت!

یک روز دیر

که دیگــَـر،
بازگشت هیچ معنایی نخواهد داشت،

باز خواهی گــَشت!
روزی که در مُرداب قلبَم
هیچ نیلوفَر وَحشی

برای پیچیدَن به دور قامَتت نَمی روید
روزی که دیگر،
بهانه ای برای زیستَن وجود نخواهَد داشت...

- باز خواهی گـــَشت!
روزی که تمام لحظه های سپُرده بر باد
تو را در پیش رویم

- بر خاک می اَفکــَـنند
یک روز...

یک روز دیــــــــــــر!
/ 0 نظر / 8 بازدید