زمانی برای ما

زمانی برای ما  خواهد رسید

 

که زنجیر ها از هم خواهند گسست با تولد عشقی که آزاد خواهد بود
رویا هایی که از دیرباز محکوم به  انکار بودند  شکوفا خواهند شد ،
و عشقی را که اکنون باید پنهان کنیم آشکار خواهد گشت ،

زمانی برای من و تو سرانجام خواهد رسید
تا زندگی کنیم آنچنان که شایسته ی ماست

از میان غم و اشک خواهیم گذشت
و با عشق از هر طوفانی جان به در خواهیم برد
زمانی خواهد رسید تا دنیای تازه ای را ببینیم
جهانی پر از روشنایی و امید برای ما

از میان اندوه  و اشک خواهیم گذشت
و با عشق از هر طوفانی جان به در خواهیم برد
زمانی خواهد رسید تا دنیای تازه ای را ببینیم
جهانی پر از روشنایی و امید برای ما

 

زمانی برای ما

 

A time for us, some day there'll be

 

When chains are torn by courage born of a love that's free

A time when dreams so long denied can flourish

As we unveil the love we now must hide

 

A time for us, at last to see

A life worthwhile for you and me

 

And with our love, through tears and thorns

We will endure as we pass surely through every storm

A time for us, some day there'll be a new world

A world of shining hope for you and me

 

And with our love, through tears and thorns

We will endure as we pass surely through every storm

A time for us, some day there'll be a new world

A world of shining hope for you and me

/ 0 نظر / 2 بازدید