آنها ڪہ از دور نگاه میڪنند !


می گویند :تو چہ ڪم دارے ؟ هیچ !!!


و من باراטּ اشڪهایم را در ابر چشمانم پنهاטּ میڪنم


و با لبخند پوچے بہ نشانہ تایید سر تڪاטּ مے دهم ...


اما خود میدانم ڪہ هر گاه دروטּ خود را میڪاوم


بہ یک غم بزرگ میرسم ...و آن غــــــــــــم نبودטּ تــــــــوست !!!

/ 2 نظر / 9 بازدید
محمد

سلام اونا که میگن کمبود توجه داری هم درست گفتن وهم غلط غلطشون اینجاس که فکر کردن تو به توجه اونا نیاز داری طفلکیا نمیدونن تو نیزمند توجه خدایی و تا خدا هست بنده را بی خیال داداشم راستی عیدتم مبارک

نامرئی

نبودن منو ب زودی کسی پر میکند... کسی که حتی به ذهنم هم خطور نمیکرد روزی جانشین من در دلت باشد... ولی چ میشود کرد گاه مسافت شهرها د دل دل ها اثر میگذارد...