بــُگـذاریــد تــمام شــوم

هـمـچـون سـاعــت شنی شــده ام

کــه نــفـــس هـای آخــرش را مـیـزنـد

و الـتـمـاس مـیـکــنــد یـکـی پـیـدا شـود و بـرش گــردانـد

مــن هــم ...

نه ...! !

لـطــفـا بـرم نـگــردانـیـد ! ! !

بــُگـذاریــد تــمام شــوم

/ 1 نظر / 9 بازدید
نامرئی

غرور بیخود و بی جهتی است که خود را فقط برای خود خواستن .. کاش میدانستی که تو فقط برای تو نیستی