بــه راســتــی..
پــایــانــی از ایــن تـــراژدیــکــــ تـر …
تـو راهـتـــ را بــگــیـری و بــروی..
مــن راهـــم را بگـیـرم و بــروم..
آنـچــنــان کــه حــتــی چــیــزی بــاقــی نــمـانـد..
برای عـبــرتــــ دیگران.

/ 0 نظر / 8 بازدید