می دانید چرا ؟

من همیشه خوشحالم ، می دانید چرا ؟
برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم ،
انتظارات همیشه صدمه زننده هستند .. زندگی کوتاه است …
خوشحال باش .. و لبخند بزن .. فقط برای خودت زندگی کن :
و قبل از اینکه صحبت کنی » گوش کن …
قبل از اینکه بنویسی » فکر کن …
قبل از اینکه خرج کنی » درآمد داشته باش …
قبل از اینکه دعا کنی » ببخش …
قبل از اینکه صدمه بزنی » احساس کن …
قبل از تنفر » عشق بورز …
زندگی این است … احساسش کن ، زندگی کن و لذت ببر ..

/ 0 نظر / 10 بازدید