پنجره ای امید

همیشه پنجره ای هست...

پنجره ای که به سوی امیدی گشوده می شود و این امید همان بهانه های کوچکی هستند که ما ساده از کنارشان می گذریم ،

می دانم ....

می دانم که همیشه پنجره ای هست ....

میدانم که این پنجره هم روزی سهم من خواهد شد

از پشت پنجره خواهم دید

خواهم دیدی باران را

خواهم دید لبخند شقایق ها را

میدانم که پنجره ای هست

............

/ 1 نظر / 2 بازدید
دریا آرامش

امیدوارم