سهــمِ مَــن از دُنیــــــــــــا
نداشتـــــن استــــــــــــ ...
تنهـــــا قـــــدم زدن در پیاده رو هــــــا
و فکـــــــر کردن به کســـــی که
هیـــــــــچ وقتـــــــــــــ نبــــــــــود ................!
/ 2 نظر / 10 بازدید
rezvan

آرزوهایم هوایی می شوند به باد می روند دود می شوند حس میکنم محتاط حسرتهایم شده ام...

فرنوش

سلام مرسی از حضورت عــشـق ؛ زیـــــبـاتـــریــن لـــذّتـــیـست کــه بـه وقــت ِ ارتـــکاب ِ آن خـــــدا،بـــــرای ِ بـــــشر ایــــستــاده “دســـت” مــــــیـزنــــد!!!