نگـــذار

نگـــذار هرکسی از راه رســـید

با ســاز دلـت

تمـــــــرین نوازندگــــــی کند .

/ 1 نظر / 5 بازدید
نامرئی

ولی من حتی ساز دلم راهم برای تمرین نوازندگی تو کوک میکنم...