مهربانـــم !

شرمنــده ام

کــه هیچ وقت، مهربانــی هایت را منتشـــر نکردم

امـا تــا دلــت بخواهد گلایـه هـا را " پست " کردم

و غریبه هــا " خواندند " . . .

کــاش می توانستم

صدای مهربانت را بنویسم!

/ 0 نظر / 8 بازدید