روزی میـــــَـــرســב بـــی هیــــچ خَبـــَـــری
بــآ کولـــــه بــــآر تَنهـــآییـَم
בر جـــآבه هــآی بـی انتهــــآی ایـنבنیــ ــ ـآی عَجیـــــب
رآه خــــوآهم افتـــــآב
مَـــن کـــه غَریبـــــم
چـــه فَــــرقیבآرבکجـــــآی ایـــنבنیـ ـــ ــآ بـآشــــم
همــه جــــآی جهــــآن تنهــــــــــــــایی بــــآ مَـــن است...

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
فاطيما راد

تنهايي را ترجيح ميدهم به تن هايي كه روحشان با ديگريست