هر وقتـــ کمـــ میـــ آورمـــ ، میگویمـــ اصلا مهمـــ نیستـــ ،
دیده ایـــ شیشهـــ اتو مبیلیـــ را وقتیـــ ضربهـــ میخورد و میشکند؟؟؟
دیده ایـــ خورد میشود اما از همـــ نمیپاشد؟!
اینـــ روزها منـــ همانـــ شیشهـــ امـــ . . . .
خرد و تکهـــ تکهــــ از همـــ نمیپاشمـــ . . . .
ولیـــ شکسته امــــ [عکس]

/ 0 نظر / 9 بازدید