زندگــی دیکته ای نیست که آن را به ما گفته بودند
و گفته باشند و خواهند گفت !!!
زندگــی انشایی است که تنها باید خود بنگاریم ؛
باشد که موضوع انشای زندگــیت "خــــــدا" ،
مقدمه اش "عشق او" ،
و انتهایش "نگاه او" باشد …
" الهـــــــــــــــــی
آمیــــــــــــــــــــــــــــــــن"
/ 0 نظر / 6 بازدید