زیر باران

زیر ِ بـــــارآטּ مے ایستَم

 

میگویَند مــُـــב است ایـטּ روزهـــآ

 

عشـــــق بازے زیر ِ بارآטּ

 

با اشڪ هاے ابـــــر ....

 

בل نِمے سوزانَم بَراے ابرے ڪﮧ اَز شِدت گِریــﮧ

 

بــﮧ هِقـــــ هـِــــق افتاده است

בِلَم بَراے خُـــــوבَم مے سوزَد

که از فِشار בِلتَنگــــــے

 

خیلی وَقت است نَفَسَـــــم بُریده بُریده است

/ 0 نظر / 8 بازدید